Oplossingsgericht
Innovatief
Meedenkend

Makelaarschap

Algemene voorwaarden

Makelaarschap werkt volgens de Algemene Voorwaarden van de NVM. Klik hier om naar de NVM Algemene Consumenten Voorwaarden Makelaardij te gaan.

Heb je vragen over de dienstverlening van Makelaarschap? Neem dan contact met ons op.

De privacy policy m.b.t. de online bieden module lees je hier.

Bijzondere voorwaarden – Online bieden

De Bijzondere Voorwaarden Online Bieden Makelaarschap zijn in werking getreden per 01 november 2020.

Artikel 1. Werkingssfeer

De Bijzondere Voorwaarden Online Bieden Makelaarschap zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van een tussen een Verkoper en Makelaarschap gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken en op het Biedproces op de Website.

Artikel 2. Definities en Begrippen

In deze bijzondere Voorwaarden Online Bieden Makelaarschap wordt verstaan onder:

 • Bijzondere Voorwaarden Makelaarschap; deze onderhavige algemene Voorwaarden, welke in afwijking gelden van de Algemene Consumenten Voorwaarden van de NVM.
 • Makelaar: een bij de NVM aangesloten makelaar.
 • Verkoper: degene in wiens opdracht de woning verkocht wordt en het biedproces wordt gehouden.
 • Bieder: een geregistreerd (via de Website) persoon die biedt per opbod. Een bieder kan een natuurlijk en een rechtspersoon zijn.
 • Bieding: een geboden bedrag op een Registergoed en de eventuele (ontbindende) Voorwaarden.
 • Biedproces: het proces van bieden via de website van Makelaarschap op woningen met het label ‘Online Bieden’, gedurende een vooraf kenbaar gemaakte periode, rekening houdend met eventuele uitloop in verband met dynamiek vlak voor sluitingstijd.
 • Gunning: het recht van de verkoper om uiteindelijk te beslissen aan wie hij het Registergoed gunt.
 • Koper: de persoon waarmee de Koopovereenkomst tot stand komt.
 • Onroerende Goederen: alle onroerende goederen, zoals Registergoederen en tevens appartementsrechten, beperkte rechten (zoals erfpacht en opstal) en lidmaatschappen van verenigingen of coöperaties, rechtgevend op het (uitsluitend) gebruik van onroerende zaken of gedeelten daarvan.
 • Koopovereenkomst: het schriftelijk document waarin de koop van het Registergoed tussen Verkoper en Koper vastgelegd is, inclusief de eventuele ontbindende Voorwaarden.
 • Brancheorganisatie: NVM; gevestigd te (Fakkelstede 1, 3431 HZ) Nieuwegein.
 • Woning: een tot bewoning bestemde onroerende zaak.
 • Eindtijd: de uiterlijke datum/het tijdstip waarop de periode eindigt waarin de Bieder aan het Biedproces kan meedoen. De eindtijd wordt vooraf bekend gemaakt op de Website. Bij biedingen in de slotfase van de veiling wordt de tijd verlengd met een vooraf bepaalde periode.
 • Website: makelaarschap.nl 

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Door registratie (en hiermee inschrijving voor het biedsysteem van Makelaarschap) verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de Bijzondere Voorwaarden Online Bieden van Makelaarschap en bevestigt hij bekend te zijn met de inhoud van de Voorwaarden.

3.2 De bijzondere Voorwaarden Online Bieden zijn van toepassing op alle door Makelaarschap georganiseerde Biedprocessen in naam van Verkopers, alle Biedingen op een onroerende zaak en iedere inschrijving voor (mogelijke) deelname aan het Biedproces.

3.3 De in voorliggend document opgenomen bepalingen gelden in afwijking van de NVM Algemene Consumenten Voorwaarden Makelaardij. Indien een bepaling uit de Bijzondere Voorwaarden Online Bieden van Makelaarschap strijdig is met de NVM Algemene Consumenten Voorwaarden Makelaardij, dan prevaleert de bepaling uit de Bijzondere Voorwaarden Online Bieden van Makelaarschap.

3.4 Indien de Bijzondere Voorwaarden Online Bieden gewijzigd worden, dan zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf dat moment van toepassing op het biedproces.

3.5 Makelaarschap stelt de Verkoopinformatie in ieder geval beschikbaar via het woningzoekendensysteem, op Social Media, de Website en mogelijk op Funda. Tevens kunnen (mondeling) aan de Koper of aankopend makelaar voorafgaand aan het sluiten van de Koopovereenkomst eventueel aanvullende gegevens worden verschaft.

Artikel 4. Inschrijving deelname Online Bieden

4.1 Op de Website kan een Bieder zich eenmalig inschrijven, waarbij de Bieder akkoord gaat met de Bijzondere Voorwaarden Online Bieden van Makelaarschap. De inschrijving wordt geaccepteerd bij het opgeven van een geldig e-mailadres. De Bieder dient meerderjarig te zijn. Voor minderjarige personen is het niet toegestaan een account op de Website aan te maken. Indien u minderjarig bent, verzoeken wij u dan ook geen gebruik te maken van onze diensten. Op het moment dat Makelaarschap ermee bekend is dat u wel minderjarig bent, zullen wij uw account direct verwijderen.

4.2 Om zich te kunnen inschrijven, dient de Bieder een bedrag van EUR 10 (inschrijfgeld) te betalen. Deze betaling geschiedt per IDEAL of Creditcard. Het inschrijfgeld zal geheel ten goede komen van een goed doel. Het goede doel wordt bepaald door Makelaarschap.

4.2 Makelaarschap is bevoegd om deelname van de Bieder zonder opgaaf van redenen te weigeren of op te schorten ten aanzien van het Biedproces. Makelaarschap is bevoegd de inschrijving zonder opgaaf van redenen stop te zetten.

4.3 Na registratie kan de Bieder deelnemen aan het Online Biedsysteem van Makelaarschap.

4.4 Bij een niet volledig of onjuist ingevuld registratieformulier kan Makelaarschap de Bieder uitsluiten van deelname aan het Biedproces. 

Artikel 5. Biedproces

5.1 Het Biedproces vindt plaats bij opbod via het systeem aangeboden op de Website. De Biedingen (inclusief de eventuele (ontbindende) voorwaarden die van toepassing zijn) moeten voor de Eindtijd zijn uitgebracht.

5.2 Voorafgaand aan het Biedproces heeft de aspirant-Koper de gelegenheid de woning te bezichtigen / te inspecteren tijdens kijkmomenten, welke georganiseerd worden door Makelaarschap. Indien de aspirant-Koper geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, willen wij nadrukkelijk vermelden dat het niet gebruiken van deze mogelijkheid geheel voor zijn/haar eigen rekening dan wel risico is.

5.3 Het verloop van het biedproces is openbaar en online te volgen.

5.4 Een bod moet voor de Eindtijd zijn uitgebracht en het geldbedrag moet uitgedrukt worden in euro’s. Dit bedrag is exclusief de door Koper verschuldigde belastingen en kosten (k.k.).

5.5. Ieder bod van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is voorwaardelijk en herroepelijk. De koop komt pas tot stand op het moment dat de Koopovereenkomst door de Verkoper en de Koper rechtsgeldig is ondertekend. Makelaarschap is geen partij bij de Koopovereenkomst. Makelaarschap bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van de Koopovereenkomst ten behoeve van de Verkoper. Ieder bod van een gebruiker die een rechtspersoon is dan wel een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.

5.6 De verkopende partij is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen biedingen niet te aanvaarden. Een bieding is niet meer van kracht indien vaststaat dat niet wordt gegund of het Biedproces door de Verkoper, of door Makelaarschap, wordt beëindigd. De Verkoper is tevens gerechtigd om te allen tijde een biedproces eerder te beëindigen, te verlengen of een nieuw biedproces van start te laten gaan. 

5.7 Indien het biedproces is afgerond, is het aan de Verkoper om te beslissen of en wiens bod wordt aanvaard. De Verkoper heeft dus het recht van beraad en Gunning. Makelaarschap zal als verkopend makelaar zo snel als mogelijk de Koper hiervan op de hoogte stellen en de Koopovereenkomst opstellen. De koop van het Registergoed komt pas tot stand nadat de Koopovereenkomst door Verkoper en Koper rechtsgeldig is ondertekend. Dit geldt ook indien er sprake is van een professionele Koper (die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

5.8 Koper maakt de keuze welke notaris bij de afhandeling betrokken zal worden.

5.9 Het aanbieden van het Registergoed door middel van het Biedproces op de Website impliceert niet dat Verkoper het Registergoed niet op andere wijze mag verkopen of te koop aanbieden.

5.10 De verkoop wordt uitgevoerd door Makelaarschap. Makelaarschap heeft de bevoegdheid om voorbij te gaan aan een bod en om één of meerdere Bieders van de verkoop uit te sluiten. Daarbij kan Makelaarschap vergissingen bij biedingen of toewijzingen herstellen, zonder dat de Koper of Verkoper van deze vergissingen gebruik kan maken en/of rechten kan ontlenen, en andere noodzakelijke maatregelen nemen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Makelaarschap is niet aansprakelijk voor enige schade die Bieders, Kopers en Verkopers lijden als gevolg van deelname aan het Biedproces of gebruik van de Website (denk onder andere aan computerstoringen, storingen op de Website, verspreide virussen, onrechtmatige bestanden/programma’s)

6.2 Makelaarschap is niet aansprakelijk in de situatie dat een Bieder niet (of niet tijdig) in staat is een Bieding (zichtbaar) uit te brengen.

6.3 Makelaarschap is niet aansprakelijk voor enige schade die Bieders, Kopers en Verkopers lijden als gevolg van eventueel door de website verspreide virussen en/of soortgelijke (onrechtmatige) bestanden en programma’s.

6.4 Makelaarschap is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit onvolledigheid of onjuiste verkoopinformatie en/of onjuiste, onvolledige of verouderde informatie op de Website. Deze gegevens kunnen enkel beschouwd worden als een vrijblijvende advertentie. De getoonde foto’s betreffen een momentopname, daarom adviseert Makelaarschap te allen tijde het Registergoed in het echt te bezichtigen en te inspecteren voordat overgegaan wordt tot het doen van een Bieding.

6.5 De in deze Bijzondere Voorwaarden Online Bieden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade voortkomt uit opzet of bewuste roekeloosheid van Makelaarschap.

6.6 De aansprakelijkheid van Makelaarschap is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd door onze aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

6.7 Iedere aanspraak van een partij op enige schade vervalt na verloop van één jaar na afloop van het Biedproces, zijnde het moment van Gunning dan wel het moment dat het Biedproces wordt afgelast.

Artikel 7. Privacy Statement

In het Privacy beleid Online Bieden Makelaarschap [www.makelaarschap.nl/privacy] van Makelaarschap kunt u lezen hoe Makelaarschap omgaat met uw gegevens.

Artikel 8. Algemene bepalingen

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om te beslissen over geschillen die voortvloeien uit door Makelaarschap uitgevoerde werkzaamheden.


Registreren

Heb jij nog geen account? Registreer je dan gemakkelijk in enkele stappen.

Makelaarschap